Wij creëren, renoveren en transformeren.

PROFIEL

Wij zijn een klein allround architectenburo uit Eindhoven gespecialiseerd in architectuur, bouwkunde, interieur en stedenbouw. De specifieke domeinen waarbinnen wij ons begeven zijn hoofdzakelijk particuliere bouw, cultuur, monumenten & erfgoed en kantoren & bedrijfsgebouwen. We werken aan nieuwbouw, verbouw, renovatie, vernieuwbouw (energieneutraal), transformatie en herbestemming.

Tot onze opdrachtgevers behoren particulieren, architectenburo’s, kunstenaars, hogescholen, makelaars, projectontwikkelaars, aannemers, gemeentes alsook culturele en maatschappelijke organisaties.

DIENSTEN

Wij hebben ruim 10 jaar ervaring met uiteenlopende projecten van diverse schaalniveaus, van het bouwkundige niveau tot en met het stedenbouwkundige niveau. Onze expertise is breed en beslaat alle facetten van het bouwproces, dit wil zeggen van het prille idee tot en met de realisatie. Dus indien u plannen heeft om te gaan bouwen of te verbouwen, dan kunnen wij zeker van dienst zijn. Wij denken dan ook graag met u mee.

Onze diensten omvatten onder andere:

 • stedenbouwkundige en architectonische analyses
 • haalbaarheidsonderzoeken
 • visies en schetsontwerpen
 • vlekkenplannen en rekenmodellen
 • initiatiefplannen
 • ruimtelijke ontwerpen (VO)
 • technische ontwerpen (DO)
 • bouwtechnische uitwerking
 • toetsing regelgeving Bouwbesluit en gemeentelijke verordeningen
 • aanvraag omgevingsvergunning
 • overleg gemeente
 • advies bouwkundig
 • advies ruimtelijke kwaliteit (welstand)
 • advies duurzaam bouwen, passief bouwen en circulair bouwen
 • advies vernieuwbouwen en verduurzaming
 • advies energie en energietransitie
 • projectcoördinatie en bouwbegeleiding
 • projectpresentaties

WERKWIJZE

Wij geloven in co-creatie en denken dat kruisbestuiving tot betere oplossingen leidt. Zodoende werken wij (afhankelijk van het onderwerp, het type project en de omvang) samen binnen een dynamisch netwerk bestaande uit creatieve bedrijven en bouwkundige specialisten, zodat te allen tijde de beste kennis en kunde voorhanden is.

Bij de benadering van een vraagstuk betrachten wij allereerst een open en onderzoekende houding vanuit verschillende perspectieven, waarbij in beginsel ‘alle opties open zijn’, om van daaruit stapsgewijs in een levendige dialoog met opdrachtgevers (en eventuele belanghebbenden) toe te werken naar een eenduidige en duurzame oplossing.

Omdat ontwerpen en bouwen een complexe aangelegenheid is, hechten wij zeer aan transparantie en aan een open en heldere communicatie. Voorafgaand aan het ontwerp- en bouwproces zal het verloop duidelijk worden omschreven, zodat helder is wat de verwachtingen en de bijbehorende kosten zijn.

MISSIE

Wij zien onszelf als een dienstverlenend architectenburo en willen graag door middel van geraffineerde ruimtelijke ingrepen een betekenisvolle bijdrage leveren aan het individuele welbevinden en tegelijkertijd van meerwaarde zijn voor de grotere collectieve context.

VISIE

Architectuur is de uitvloeiing en uitdrukking van cultuur. Landschappen, steden en architectuur zijn de verstoffelijking van een idee van leven en samenleven. Daarom geloven wij sterk in het idee: de rest (het bouwen) volgt als een vanzelfsprekendheid. Het gaat ons om het creëren van een gepaste ‘environment’, welke contextgevoelig is en zodoende uniek is in zijn gedaante. Daarbij streven wij naar een authenticiteit van het idee en hechten wij belang aan een duurzame voortzetting van de (aanwezige) oorspronkelijke waarde(n), die reeds in de directe context aanwezig zijn.

BEWUST BOUWEN

Zeker voor bouwen geldt dat de impact op de directe omgeving groot is, maar ook indirect op het milieu en het klimaat als gevolg van het verkrijgen en het gebruikmaken van bouwmaterialen. Daarnaast hebben de ontwerpkeuzes voor materialen, bouwmethodologie en systemen invloed op het milieu op de langere termijn.

Omdat wij ons bewust zijn van de grote uitdagingen van de moderne tijd zetten wij in op duurzaamheid en maatschappelijk verbeterd ondernemen. Wij zien juist hier kansen en trachten ingrepen te doen, die niet enkel appelleren aan het individuele welbevinden, maar tevens een bijdragen leveren aan een gezonde(re) wereld.

Wij hebben kennis van de principes van duurzaam bouwen, passief en circulair bouwen. Wij hebben ervaring met de nieuwste innovaties en toepassingen van materialen en technologie (klimaat-installaties) op het gebied van energieneutraal bouwen (nul-op-de-meter). Bouwen op deze wijze maakt het mogelijk de ecologische voetprint zo klein mogelijk te houden en daarmee de impact op het milieu te beperken.

Onze expertise is breed en omvat alle facetten van het bouwproces, van het prille idee tot en met de realisatie.

IR. SERGE COUMANS, ARCHITECT (MSC) & BOUWKUNDIG INGENIEUR (ING.)

ARCHITECTERIE SERGE COUMANS is in 2013 opgericht door Serge Coumans, na ruim 10 jaar ervaring te hebben opgedaan als conceptontwikkelaar, architect, stedenbouwkundige, bouwkundig ingenieur en projectleider bij toonaangevende architectenburo’s waaronder Jo Coenen, Odeon Architecten en John Körmeling.
Serge Coumans is afgestudeerd aan de TU/e (architectuur & filosofie) in Eindhoven alsook aan de HTS (architectuur & bouwkunde) in Amsterdam.

Tot onze opdrachtgevers behoren particulieren, architectenburo’s, kunstenaars, hogescholen, makelaars, projectontwikkelaars, aannemers, gemeentes alsook culturele en maatschappelijke organisaties.