PROFIEL

SERGE COUMANS ARCHITECTERIE is een klein allround architectenburo uit Eindhoven gespecialiseerd in architectuur, bouwkunde, interieur en stedenbouw. We werken aan (ver)nieuwbouw, verbouw, renovatie en herbestemming (transformatie) van woonhuizen, bedrijfsgebouwen, kerken en (rijks)monumenten.

Tot onze opdrachtgevers behoren particulieren, architectenbureaus, kunstenaars, hogescholen, makelaars, projectontwikkelaars, aannemers, gemeentes en cultureel-maatschappelijke organisaties.

MISSIE

Wij zien onszelf als een dienstverlenend architectenburo en willen graag door middel van geraffineerde ruimtelijke ingrepen een betekenisvolle bijdrage leveren aan het individuele welbevinden en tegelijkertijd van meerwaarde zijn voor de grotere collectieve context.

VISIE

De gebouwde omgeving is de verstoffelijking van een idee van (samen)leven. Wij geloven dan ook sterk in een krachtig idee.

Onze ontwerpen zijn eigenzinnig maar helder (eenduidig), functioneel en realistisch. Wij streven naar authenticiteit (van het idee), wij houden rekening met een duurzame voortzetting van de contextuele (cultuurhistorische) waarde(n), de ruimtebehoefte (persoonlijke wensen) alsook het budget en wij hechten waarde aan duurzaamheid en het milieu.

WERKWIJZE

Wij geloven in co-creatie en denken dat kruisbestuiving tot betere oplossingen leidt. Zodoende werken wij (afhankelijk van het onderwerp, het type project en de omvang) samen binnen een dynamisch netwerk bestaande uit creatieve bedrijven en bouwkundige specialisten, zodat te allen tijde de beste kennis en kunde voorhanden is.

Bij de benadering van een vraagstuk betrachten wij allereerst een open en onderzoekende houding vanuit verschillende perspectieven, waarbij in beginsel ‘alle opties open zijn’, om van daaruit stapsgewijs in een levendige dialoog met opdrachtgevers (en eventuele belanghebbenden) toe te werken naar een eenduidige en duurzame oplossing.

Omdat een bouwproces een complexe aangelegenheid is, hechten wij waarde aan transparantie en aan een open en heldere communicatie. Voorafgaand aan het ontwerp- en bouwproces zal het verloop duidelijk worden omschreven, zodat helder is wat de verwachtingen en de bijbehorende kosten zijn.

BEWUST BOUWEN

Zeker voor bouwen geldt dat de impact op de directe omgeving groot is, maar ook indirect op het milieu en het klimaat als gevolg van het verkrijgen en het gebruikmaken van bouwmaterialen. Daarnaast hebben de ontwerpkeuzes voor materialen, bouwmethodologie en systemen invloed op het milieu op de langere termijn.

Omdat wij ons bewust zijn van de grote uitdagingen van de moderne tijd zetten wij in op duurzaamheid en maatschappelijk verbeterd ondernemen. Wij zien juist hier kansen en trachten ingrepen te doen, die niet enkel appelleren aan het individuele welbevinden, maar tevens een bijdragen leveren aan een gezonde(re) wereld.

Wij hebben kennis van de principes van duurzaam bouwen, passief en circulair bouwen. Wij hebben ervaring met de nieuwste innovaties en toepassingen van materialen en technologie (klimaat-installaties) op het gebied van energieneutraal bouwen (nul-op-de-meter). Bouwen op deze wijze maakt het mogelijk de ecologische footprint zo klein mogelijk te houden en daarmee de impact op het milieu te beperken.

DIENSTEN

Wij hebben ruim 10 jaar ervaring met uiteenlopende projecten van diverse schaalniveaus, dit wil zeggen vanaf het kleine bouwkundige detail tot en met de omvangrijke stedenbouwkundige area. Onze expertise is breed en beslaat alle facetten van het bouwproces, dit wil zeggen vanaf het prille schetsidee tot en met de realisatie. Onze diensten omvatten onder andere, onderverdeeld per fase:

1 SCHETSONTWERP

 • stedenbouwkundige analyse
 • architectonische analyse
 • visie
 • schetsontwerp
 • vlekkenplan
 • rekenmodel

2 VOORLOPIG ONTWERP (VO)

 • architectonisch (ruimtelijk) ontwerp
 • advies architectonisch en ruimtelijke kwaliteit (welstand)

3 CONCEPTAANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

 • initiatiefplan
 • overleg gemeente

4 DEFINITIEF ONTWERP (DO)

 • technische ontwerp (DO)
 • bouwtechnische uitwerking
 • toetsing regelgeving Bouwbesluit en gemeentelijke verordeningen
 • advies bouwkunde
 • advies duurzaam bouwen, passief bouwen en circulair bouwen
 • advies vernieuwbouw en verduurzaming
 • advies energie en energietransitie

5 AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

 • aanvraag omgevingsvergunning
 • tekening architectuur
 • berekening en tekening constructie
 • berekeningen bouwfysica (o.a. EPC., stikstof, millieubelasting)

6 BOUWBEGELEIDING EN TECHNISCHE UITWERKING

 • projectcoördinatie
 • bouwbegeleiding

KOSTEN

Betreffende de kosten voor het ontwerp en totale pakket van werkzaamheden om het ontwerp te realiseren, hanteren wij in beginsel het advies van Vereniging Eigen Huis, wat wil zeggen om en nabij de 8% tot 10% van de totale bouwkosten. Meer informatie omtrent de opbouw van de kosten vindt u op de website van Vereniging Eigen Huis.

Dus mocht u voornemens zijn om te gaan bouwen of te verbouwen, neem dan eens contact op voor een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek, om te bezien of wij iets voor u zou kunnen betekenen. Wij denken graag met u mee.

IR. SERGE COUMANS, ARCHITECT (MSC) & BOUWKUNDIG INGENIEUR (ING.)

ARCHITECTERIE SERGE COUMANS is in 2013 opgericht door Serge Coumans, na ruim 10 jaar ervaring te hebben opgedaan als conceptontwikkelaar, architect, stedenbouwkundige, bouwkundig ingenieur en projectleider bij toonaangevende architectenburo’s waaronder Jo Coenen, Odeon Architecten en John Körmeling.Serge Coumans is afgestudeerd aan de TU/e (architectuur & filosofie) in Eindhoven alsook aan de HTS (architectuur & bouwkunde) in Amsterdam.